Kontakt og vedtægter

Kontakt os

Kontaktinformation

Email: info@bedresyntilafrika.dk
Telefon: +45 28 99 46 98

Formand


Charlotte Strandfelt
Charlotte@BedreSynTilAfrika.dk

Bestyrelsen består af Tlf.
Formand
Charlotte Strandfelt
Charlotte@BedreSynTilAfrika.dk
28994698
Kasserer
Jette Kobber
Kasserer@BedreSynTilAfrika.dk
 
Joachim Lefolii
Joachim@BedreSynTilAfrika.dk
 
Lone Jørgensen  
Chadi Ossman Almir  

 

Vedtægter for Bedre Syn til Afrika

§1 Foreningens navn

 • 1 Foreningens officelle navn er ”Bedre Syn til Afrika”

§2 Foreningens hjemsted

 • 2 Foreningen har juridisk adresse hos den til enhver tid siddende formand.

§3 Foreningens formål

 • 3 Foreningens formål er, at indsamle og udbyde briller til lokalbefolkningen i Den tredje verden, så de kan øge deres livskvalitet blandt andet i form af at kunne deltage i skoleundervisning, tage en uddannelse eller varetage flere og mangeartede arbejdsopgaver, for i sidste ende at kunne tage vare på sig selv og deres familie. Dette er hjælp til selvhjælp.
 • Foreningen arbejder også for et bedre liv i Den tredje verden indenfor sundhed, uddannelse og menneskerettigheder. Dette gøres igennem konkrete projekter, der er beslægtet med foreningens hovedformål og hvor viden om et fagområde eller lokale forhold i modtagerlandet vil gøre det muligt at gøre en positiv forskel. Nye projekter kan startes af alle foreningens medlemmer, men skal forhåndsgodkendes af den til enhver tid siddende bestyrelse, som har retten til ikke at godkende et projekt.
 • Endvidere arbejdes der for at oplyse og engagere nye grupper om foreningens virkeområde både i Danmark og Den tredje verden.

 

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

 

4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.

 

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen, agerer uetisk eller i strid med gældende lovgivning. Medlemmet indkaldes til en samtale med 14 dages varsel. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

 

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og har til formål at vælge en bestyrelse samt fastlægge foreningens retning.

 

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 14 dages varsel alle medlemmer til den årlige ordinære generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af maj.

 

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 7 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 5 dage før.

 

5.4 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret

 

5.5 Alle, der har indbetalt kontingent senest dagen før generalforsamlingen har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år

 

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

 

5.7 Enhver der er har stemmeret på generalforsamlingen, kan overdrage sin stemmeret ved skriftlig fuldmagt.

 

5.8 Generalforsamlingens dagsorden

 • Valg af dirigent og stemmetællere
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Forslag til handlingsplan og budget
 • Valg af bestyrelse og suppleant
 • Valg af revisor
 •  

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

 

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

 

6.3 Enhver der er har stemmeret på generalforsamlingen, kan overdrage sin stemmeret ved skriftlig fuldmagt.

 

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

 

7.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig således:

 

 • Formand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Bestyrelsesmedlem 1
 • Bestyrelsesmedlem 2

7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges. Formand og sekretær er på valgt i lige år. Kasserer samt Bestyrelsesmedlem 1 og 2 er på valg i ulige år.

 

7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

 

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 

7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

 

7.7 Alle foreningsmedlemmer har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke bemyndigelse til at stemme ved disse.

 

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)

 

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

 

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor og det er generalforsamlingen, der godkender det af kasseren fremlagte regnskab. Det reviderede regnskab udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§9 Dispositionsret

9.1 Det er den til enhver tid siddende bestyrelse, der tegner foreningen og indgår aftaler på foreningens vegne, dog er det formanden og kasseren, der i fællesskab kan disponere den daglige drift af foreningen. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

 

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§10 Vedtægtsændringer

 • 10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Opnås ikke 2/3 flertal, skal ændringerne godkendes på to hinanden følgende generalforsamlinger med almindeligt flertal.

 

§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

 

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, der arbejder inde for ligneden formål og som besluttes på den opløsende generalforsamling.